รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 228 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  การอ่านข่าวในพระราชสำนัก
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ โทร. 086-8836878
2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย โทร. 081-7772878
3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน โทร. 082-8177995
คณะกรรมการ
1. นางสาวธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. นางสาวนัคมน ชูสกุล เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  PrintIDCard
3. นางสาวศิริพร วัฒนสุวกุล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (วัดเขาบันไดอิฐ) จ.เพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 56481226 นางสาวอัจจิมาพร พิกุลทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554815122 นางสาวรฏิกร อ่วมดั่น (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.ดร. อรุณรัตน์  ชินวรณ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์จิธิวดี  วิไลลอย ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564312015 นางสาวณัฐฤดี น้อยเนตร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564312016 นายจงสฤษ อินทรสมบัติ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นายชาญวิทย์ ใหญ่กว่าวงศ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564551257 นายสุจินต์ วงษ์สวรรค์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564552120 นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ชัยรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อ.ดร.นัชชา ศิรินธนาธร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55124260106 นายเนติลักษณ์  โสรตศรีทิพย์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
2. 57124250108 นายธเนศ วีลาลักษณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ธนภรณ์  เพชรินทร์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.ฒวีพร โตวนิช ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ