รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 227 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ โทร. 081-0165935
2. อาจารย์จันทรา ธนีเพียร โทร. 081-6176044
คณะกรรมการ
-
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564434153 นางสาวอุมาพร คีรีศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574418018 นายพงศกร อุราวีวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554433024 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญประเสริฐ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574031019 นายณัฐศิษฏ์ พรหมประสิทธิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554433022 นางสาวโยษิตา  โตขลิบ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.ณัฐประภา  นุ่มเมือง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554318014 นายอนุชา อมรธีระกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554352041 นางสาวศรัญญา หวานชุม (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564322001 นางสาวชนิดาภา ห้วยหงส์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574322012 นางสาวกาษฐา เมฆกมล (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554352015 นางสาวญาณัจชรา ผ่องวิถี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.นัยนา แคล้วเครือ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์ปิรันธ์ ชินโชติ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 544428320 นายธนบดี จึงสง่าสม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544428327 นายพลชัย บูรณประเสริฐกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554418166 นางสาวอรอนงค์ บุญญานุกูลกิจ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554418535 นายรัฐกฤษฎิ์ หวังชม (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554418540 นางสาววริศรา แสงวันดี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์จันทนา พงษ์สิทธิกาญจนา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยัง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์ดวงใจ คงคาหลวง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. อ.ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
5. อาจารย์สิริพงศ์ ไชยชนะ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 56124060101 พชร ภู่ระหงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56124110109 นายเกื้อกูล ขุนวิเศษ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRU นายกฤติพงศ์ บุญเชิด (ตัวจริง) PrintIDCard
4. KRU นางสาวกมลชนก ก้อนทรัพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นัสทยา ชุ่มบุญชู ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์มัทนียา พิทักษ์ชูโชค ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์บุตรศรินทร์ แสงสว่าง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
4. อาจารย์รัตติมา  บำรุงเขต ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ