รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 226 ทักษะด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 08.30 - 16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน : อาจารย์สินีนาฏ วงศ์สว่างศิริ 084-1103448
ผศ.จินตนา เกสรบัวขาว
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
คณะกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เกสรบัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบุรี  PrintIDCard
3. อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554313003 นางสาวณัฐธยาน์   ลอยสมบัติ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554313006 นางสาวรสิกา  ซากัน (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554313005 นางสาวเบญจมาศ บุญชัย (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554313009 นางสาวอริสรา บุญทรัพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554144005 นายอนุชา ลือชาโคตร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554144037 นางสาวธิดา คำกระจาย (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554144063 นางสาวลัดดาวัลย์ ร่วมเกล้า (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554144099 นายอัครฉัตร ชัยเสนา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.อุรารัตน์ วงษ์ศิลป์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554311110 นางสาวจิราภรณ์ กันศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554311147 นางสาวศุภวรรณ ดาราพรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564311165 นางสาวชนันท์ภัทร์ พันธ์ขุนทด (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564311162 นางสาวอานัส โชวันดี (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554311102 นายกมล ใบมาก (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 564311122 นางสาวณัฐพัชร์ สุริยะกมลภัทร์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ธารา จันทร์อนุ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. รศ.เบญจรักษ์ สีทองสุก ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 57124110110 นางสาวเนตรอนัญญา ชูเนตร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56124110203 นางสาวกลิ่นหอม เดชะ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 57124110115 นางสาวกิ่งกาญจน์ คชวงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 57124110142 นายปริเวส  ริยะนา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. นางสาวรุ่งรวี ลาภมูล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสาวจีรภา อินทะนิน ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพชรบุรี 1 มรภ.เพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมนครปฐม 1 มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมนครปฐม 2 มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมจอมบึง 2 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และ ทีมเพชรบุรี 2 มรภ.เพชรบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ