รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 225 ทักษะด้านภาษาจีน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 11.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย โทร. 089-8036360
2. อาจารย์มลธนัตถ์ สินทร โทร. 087-6566767
คณะกรรมการ
1. นางสาวณัชกมล หุ่นเก่า -  PrintIDCard
2. อาจารย์ Li Xiao Guang มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ จุไรยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์หลิว เหลี้ยงฟู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
5. อาจารย์เบญจอาภา พิเศษกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564316006 ณัฐธิดา ม่วงงาม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564316016 มณีนุช เส้งซิว (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564316021 สมฤทัย ทนทาน (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564316038 สายสุณี วุฒิ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์มนธนัตถ์ สินทร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554307018 นางสาวกัลยกร ดวงสุวรรณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554307005 นายจรินทร์ ภูกระโทก (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544307009 นางสาวจิราวรรณ ยินดี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544307020 นางสาวนิสา บ่ากระโทก (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ประไพร จันทบัณฑิต ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. qu  zhang ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564310132 นางสาวเมธาพร ชนะผล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574310123 นายนัฐวัฒน์ สุวรรณเกิด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574310149 นางสาวสุดารัตน์ ทองเชื้อ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554310138 นายปิติภัทร ยงสุวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXX11 นายชนินทร์ เฌอหมื่อ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. KRUXXX12 นางสาวปาณิสรา เทียนทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRUXXX13 นายนิโรธ จงพิพัฒน์วณิชย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. KRUXXX14 นายจักรพงษ์ กาบแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.เบญจอาภา  พิเศษสกุลวงศ์ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
2. อ.คำพล โพธิ์นอก ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ