รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 224 ทักษะด้านภาษาจีน  การเล่านิทานภาษาจีน
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 15.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ โทร. 083-7740274
2. อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ โทร. 097-9249859
3. อาจารย์ธนัชพร นามวัฒน์ โทร. 083-0961986
คณะกรรมการ
1. นางสาวณัชกมล หุ่นเก่า -  PrintIDCard
2. อาจารย์ชนกพร ขาวคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์มนธนัตถ์ สินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์หยาง หลี่ เวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
5. อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564316038 สายสุณี วุฒิ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574316054 ภานุวัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564316033 อรัชวรรณ แดงสี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564316032 อรนุช พิมพ์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564316020 ศิวาลัย ทองมาลี (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564316022 สาริกา แสงอยู่ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564307019 นางสาวภาษิตา จำปาทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564307039 นางสาวนิศาชล วงษ์ทน (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554307005 นายจรินทร์ ภูกระโทก (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554307018 นางสาวกัลยกร ดวงสุวรรณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554307019 นางสาวพัสตราภรณ์ สัสดี (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554307026 นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ชนกพร ขาวคำ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. หลี่ เสี่ยวกวง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554310163 นายอภิชัย เมียวนวม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554310162 นางสาวศิดารัตน์ อิ่มเอิบ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574310140 นางสาววิไลวรรณ แก้วเกิด (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554310143 นางสาววิภากร แก้วเกิด (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXXX1 นางสาวณริตตรา ไชยแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55124540117 นางสาวนันทวดี สังกะสี (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRUXXXX3 นางสาวชลดา ตั้งพรโชติช่วง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. KRUXXXX4 นางสาวนัทยา เทียนเที่ยง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. KRUXXXX5 นางสาวเสาวรส ขันทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
6. KRUXXXX6 นายทินกร เที่ยงแท้ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. KRUXXXX7 นางสาวแหม่ม เณรจาที (ตัวจริง) PrintIDCard
8. KRUXXXX8 นางสาวณัฐนิชา จงนวกิจ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. KRUXXXX9 นางสาวฐิติมา หลำสมหวัง (ตัวจริง) PrintIDCard
10. KRUXXX10 นายเกรียงศักดิ์ ขจรกิจอนวัช (ตัวจริง) PrintIDCard
11. KRU000XXX นายชนินท์ เฌอหมื่อ (ตัวจริง) PrintIDCard
12. KRU0001 นางสาวปวริศา ดำรงจิตสงวน (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.เรวดี นาคสระน้อย ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
2. อ.เหมือนใจหวัง สัจจา ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 2 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ