รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 221 ทักษะด้านภาษาไทย  การคัดลายมือ
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 129 คณะมนุษยฯ
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
คณะกรรมการ
1. ผศ.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554101511 นางสาวนริศรา เสียงเล็ก (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574101643 นายศรายุธ พูนประเสริฐ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 544101069 นายเมธี อายุยืน (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564101035 นายเจนณรงค์ ระม้ายศรี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์วรรณนิสา ปานพรม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564101321 นางสาวนิภาพร ขำเชย (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574101215 นางสาวนุชนาถ จันทร์ดี (ตัวจริง) PrintIDCard

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. kruxxx21 นางสาวพรทิพย์  เกิดอยู่ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. kruxxx22 ศุภกิจ มาลัย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. นายจตุรงค์ ภิรมยา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิภาพร ขำเชย มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนริศรา เสียงเล็ก มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายศุภกิจ มาลัย มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายเมธี อายุยืน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายเจนณรงค์ ระม้ายศรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายศรายุธ พูนประเสริฐ มรภ.เพชรบุรี
  นางสาวพรทิพย์ เกิดอยู่ มรภ.กาญจนบุรี
  นางสาวนุชนาถ จันทร์ดี มรภ.นครปฐม  

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ