รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 220 ทักษะด้านภาษาไทย  การอ่านร้อยแก้ว
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
คณะกรรมการ
1. อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. PBRUXXXXX นางสาวอนุสรา โครงเซ็น (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554101131 นางสาวจารุวรรณ โพธิ์อำไพ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ปุณจรีย์ สรสีสม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564101253 นางสาวอภิชญา จันทร์งาม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564101315 นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม (ตัวสำรอง) PrintIDCard

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXX19 นางสาวสวิตา หวานล้ำ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์อักษร ธัญญะวานิช ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ