รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 219 ทักษะด้านภาษาไทย  การขับเสภาไทย
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
คณะกรรมการ
1. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
2. อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   PrintIDCard
3. อาจารย์ปรัญา ปานเกตุ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. PBRU00001 นายจักรกฤษณ์ ศุภสุข (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นพวัฒน์ สุวรรณช่าง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554101029 นางสาวกัลยา ไชยสีทา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564101242 นายวิเชษฐ์ หิรัญชัย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. kruxxx22 พารุณี หอมทวนลม (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ปริญญา  ปั้นสุวรรณ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ