รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 218 ทักษะด้านภาษาไทย  การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค์ 089-9198495
คณะกรรมการ
1. อาจารย์ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. PBRU00002 นางสาวจิรภัทธ Ain Jing Zhu (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 571307121 Miss SONG QINYI (ตัวจริง) PrintIDCard

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXX17 Miss Wu Jiamin (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.ราตรี แจ่มนิยม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิรภัทธ Ain Jing Zhu มรภ.เพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Miss Wu Jiamin มรภ.กาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Miss SONG QINYI มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ