รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 217 ทักษะด้านภาษาไทย  การกล่าวสุนทรพจน์
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
คณะกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์รพีพรรณ เทียมเดช สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. PBRU0000X นางสาววนิชยา เหยี่ยวประยูร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 544101052 นางสาววรรณิภา เทียนไธสง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554101244 นางสาวสิริประภา อินทคง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ศิวพร โกศิยะกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXX18 นางสาวรพีพรรณ อู่อรุณ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์มธุรส คุ้มประสิทธิ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรพีพรรณ อู่อรุณ มรภ.กาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรณิภา เทียนไธสง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสิริประภา อินทคง มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาววนิชยา เหยี่ยวประยูร มรภ.เพชรบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ