รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 216 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612
ผู้ประสานงาน : 1. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 089-6782688
2. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว โทร. 089-7155600
3. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 086-6089086
คณะกรรมการ
1. คุณกรกฎ เพียรคำพร เจ้าของบริษัทนำเที่ยว หัวหินแอดไวเซอร์  PrintIDCard
2. คุณนนท์พัทธ์ อุดมนิทัศน์ มัคคุเทศก์ชำนาญการ  PrintIDCard
3. คุณปริญญา จันทา มัคคุเทศก์ชำนาญการ  PrintIDCard
4. ดร. โฉมยง โต๊ะทอง นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว  PrintIDCard
5. ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เพชรบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เพชรบุรี)  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554328006 นางสาวณัฐกานต์ ยศติณเธียร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554328009 นางสาวบุษกร ภวังคนันท์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554328026 นางสาวโสภิตา กันวงศ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564328045 นางสาวสุวนันท์ วงษ์ซื่อ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564328050 นางสาวอนิสรา นุ่มสุก (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564328012 นางสาวณัฐธิดา จุ้ยมะณี (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 564328021 นางสาวเบญจวรรณ บุญกอง (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 564328033 นางสาววรางคณา เอี่ยมสะอิ้ง (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 564328007 นางสาวจุฬารัตน์ โปร่งจันทึก (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 574310024 นายชัยวัฒน์ ศิลาหอม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564310061 นางสาวนงคราญ ใจญา (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564310005 นางสาวศิริวรรณ โคระรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574310040 นายไอยวรินทร์ นิลกลม (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574310022 นางสาวกานต์ธิดา พลูละเอียด (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564310026 นางสาวภัสรา สีไสวพร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์โอปอ พงษ์พานิช สุรารักษ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554328263 นางสาวอชิรญา รักเหลือ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554328247 นางสาวศุภาพิชญ์ พรเจริญ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554328213 นางสาวชนกนันท์ สถิตเสถียรวงศ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554328234 นายภาณุพงศ์ มากประโคน (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554328150 นางสาวสุภาพร สุพรรณภูวงษ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 554328121 นางสาวนพรัตน์ เยียระพันธ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์นิลุบล คงเปรม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์พิมพ์ชนก มูลมิตร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXXX3 นางสาวชลดา ตั้งพรโชติช่วง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55124540116 นายสุรชัย วงษ์กรณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 56124540104 นางสาวขวัญลดา  จงไมตรีพร (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 56124540112 นางสาวอารติ โตวงศ์ชื่น (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 56124540124 นางสาวนันทยา จงเจริญ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 55124540120 นางสาวทิพย์วดี ขำหยี่ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 56124540106 นางสาวเพ็ญมาศ เต็งรัง (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 55124540126 นางสาววาสนา จารุภูมิ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 55124540132 นางสาวกมลชนก บุญประสิทธิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ