รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 215 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612
ผู้ประสานงาน : 1. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 089-6782688
2. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว โทร. 089-7155600
3. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 086-6089086
คณะกรรมการ
1. คุณกรกฎ เพียรคำพร เจ้าของบริษัทนำเที่ยว หัวหินแอดไวเซอร์  PrintIDCard
2. คุณนนท์พัทธ์ อุดมนิทัศน์ มัคคุเทศก์ชำนาญการ  PrintIDCard
3. คุณปริญญา จันทา มัคคุเทศก์ชำนาญการ  PrintIDCard
4. ดร. โฉมยง โต๊ะทอง นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว  PrintIDCard
5. ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (เพชรบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เพชรบุรี)  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564328051 นางสาวอรชพร คงหอม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564328079 นางสาวมนฤดี สานุ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554328022 นางสาวสุพิชญา หวานดี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564328034 นางสาววริษา มุกดำ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 5643280xx นางสาวสุทินา ปะนะรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564310002 นางสาวกรรณิการ์ มณีงาม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564310012 นางสาวอุไรวรรณ ภูทองแน่น (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564310003 นางสาวรวินทร์ชญา แก่อก (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574310008 นายกวี วงษ์วรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574310032 นางสาวสุนิสา ดวงแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ปัญจรัศมิ์ สามนเสน ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554328102 นางสาวกัญญารัตน์ คงโพธิ์รอด (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554328127 นางสาวปนัดดา ประจวบผล (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554328136 นางสาวเมธินี ฉัตรชัยเรืองศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554328154 นางสาวสุวิมล ธรรมสวัสดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554328125 นายบุญญวัฒ หงษ์เวียงจันทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55124540117 นางสาวนันทวดี สังกะสี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56124540134 นายวันศรัทธา บุญอยู่ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 57124540148 รชพล เสถียรุจิกานนท์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 56124540129 นายกฤตพร ฆารพิบูลย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 55124540118 นายกิตพล เส็งดอนไพร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ดร.เศกสิทธิ์  ปักษี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววริษา มุกดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอรชพร คงหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมนฤดี สานุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุทินา ปะนะรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ