รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 214 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair bar
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 3
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช โทร. 088-4177787
2. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ โทร. 086-5089521
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง โทร. 081-4254318
คณะกรรมการ
1. คุณทองพูล ด้วงชมภู เลขาธิการสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย Banquet Manager โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  PrintIDCard
2. คุณเรวัฒน์ ทองสงค์ Executive Assistant Manager(Head Judge) โรงแรมลองบีช ชะอำ  PrintIDCard
3. อาจารย์อานนท์ วงษ์เชียง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี)  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564327065 นายชาลี บุญเกิดหาญภักดี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564327055 นางสาวสุกัญญา เจี้ยมดี (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554327032 นายอมรวัฒน์ สนสนิท (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564328085 นายยศกร จันทร์รงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564310017 นางสาวมัลลิกา วาเพ็ชร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564310034 นางสาวฐิติรัตน์ โตตั้ง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564310010 นางสาวปภาวรินทร์ จตุริยวงศ์ชัย (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564310001 นางสาวสุภัสสร ชื่นทวี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์กนกวรรณ แสนเมือง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564330231 นายพงศกร ปิ่นแสง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574330237 นายเสกสรร แก้วจันทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574330225 นายมนตรี ขันทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574330203 นายกิตติ นิลนก (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574330222 นายพงศธร รักสะอาด (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 574330102 นางสาวขวัญฤทัย สุบรรเขียว (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 57124540105 นางสาวอำไพ เซี่ยงหลิว (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 57124540112 นางสาวลูกน้ำ ศาระศาลิน (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 57124540114 นางสาวสิริมาส แจ้งอารมณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 53122200241 นางสาวปรียานุช ผลไสว (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ ศรเพชร ยิ่งมี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ ศรเพชร ยิ่งมี ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ