รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 213 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การผสมเครื่องดื่มประเภท Standard Classic
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 3
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ โทร. 086-5089521
2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช โทร. 088-4177787
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง โทร. 081-4254318
คณะกรรมการ
1. คุณทองพูล ด้วงชมภู เลขาธิการสมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย Banquet Manager โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  PrintIDCard
2. คุณเรวัฒน์ ทองสงค์ Executive Assistant Manager(Head Judge) โรงแรมลองบีช ชะอำ  PrintIDCard
3. อาจารย์อานนท์ วงษ์เชียง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี)  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564327011 นางสาวจำลองลักษณ์ พุ่มสวัสดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564327076 นางสาวสุชัญญา วิริยะบัณฑิต (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564327029 นางสาวบุบผา ไข่มุข (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564327024 นางสาวนริศรา นาคบัลลังค์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 574310023 นางสาวนลินี แป้วพยัคฆ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574310026 นายอรรถพล วิเศษรอด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564310009 นางสาวบุศรินทร์ เสือคล้าย (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574310006 นางสาวสุจิตตรา พิทักษ์วงศ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 574330109 นางสาวภัทรา ฐิติชัยศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574330258 นางสาวนภัทรา อึ้งประสูตร (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574330147 นางสาวอัจฉรา หาดี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564330255 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 5743301117 นางสาวสโรชิณี ชินวงษ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 57124540105 นางสาวอำไพ เซี่ยงหลิว (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 57124540112 นางสาวลูกน้ำ ศาระศาลิน (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 57124540114 นางสาวสิริมาส แจ้งอารมณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 53122200241 นางสาวปรียานุช ผลไสว (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ ศรเพชร ยิ่งมี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ ศรเพชร ยิ่งมี ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ