รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 212 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การจัดโต๊ะอาหาร
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 5
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 081-4254318
2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช 088-4177787
3. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ 086-5089521
คณะกรรมการ
1. คุณบุญส่ง ธนูเดช Training and F & B Manager โรงแรมธารามันตรา ชะอำ  PrintIDCard
2. คุณประดิษฐ์ โมรา Executive Sous Chef Centara Grand Beach Resort & Villa Hua Hin  PrintIDCard
3. คุณศุภศักดิ์ บุญยเสถียร Assistant Director of F&B Centara Grand Beach Resort & Villa Hua Hin  PrintIDCard
4. คุณโชคชัย แสนประเสริฐ Project Consult for Kitchen Construction and Course Programme, Regent Cha-Am Hospitality School  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564327025 นางสาวนิศารัตน์ สุขศรีสวัสดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564327015 นางสาวชลันดา สุขเกษม (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564327007 นางสาวกาญจนา พลายบัว (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564327081 นางสาวพรพิมล แก้วลวดลาย (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564327022 นางสาวทรรศนีย์ วัฒนิ่ม (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564327041 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมหาญ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564310044 นางสาวอนงค์นาถ สุขขี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564310020 นางสาวประภาพรรณ แปะเฮ่าสุ่น (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564310004 นางสาวสายพิน แสงเทียน (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574310034 นางสาวอารมณ์ มะลิทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574310041 นางสาวอัญธิกา สัพโส (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 574310020 นางสาวจิราภรณ์ ขมิ้นแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ชลธิชา พันธ์สว่าง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564330108 นางสาวเจนจิรา จีนสุกแสง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564330137 นายมนัสชัย คะชะสะ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564330245 นางสาววิภาวรรณ จำปาทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564330152 นางสาวสิริพร ธาดาบดินทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564330106 นางสาวจิตสุภา รุ่งเรือง (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564330154 นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมหนู (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 564330204 นางสาวกรรณิกา นิลเปี่ยม (ตัวสำรอง) PrintIDCard
8. 564330274 นางสาวจิรารัตน์ ถวิลอนุรักษ์กุล (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. นางสาวถิรนันท์ ประทุม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 57124540117 นางสาวเจนจิรา ฉิมพลี (ตัวสำรอง) PrintIDCard
2. 57124540119 นางสาวเนตรชนก หงษ์โต (ตัวสำรอง) PrintIDCard
3. 55124540101 นายอภิสิทธิ์ จำปานิน (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 55124540120 นางสาวทิพย์วดี ขำหยี่ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 55124540112 นายมาโนช ทองดอนเหมือน (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 551245410119 นายศราวุธ คูประสิทธิ์รัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 56124540113 นางสาวณัฏฐณิชา สระพลอย (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 55124540105 นางสาวน้ำเพชร พัดเย็น (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 56124540105 ธนวรรณ ลาภาธนกิจ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ชนกนันท์ นราแก้ว ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์สายใจ รัตนสัจธรรม ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 3 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 4 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 6 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ