รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 211 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การตอบปัญหาด้านนิติศาสตร์
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ โทร. 089-0194280
2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊ โทร. 089-1136737
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง โทร. 081-3154991
คณะกรรมการ
1. อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
2. อาจารย์พวงรัตน์ เชื้อรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
3. อาจารย์พวงรัตน์ เชื้อรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
5. อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544512057 นายสุรศักดิ์ เรืองวงศ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554512106 นางสาวณัฐชา จันทับ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554512248 นายวีรศักดิ์ บุญมาก (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544512038 นายชุติพงศ์ ชูศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554512229 นางสาวฤทัยรัตน์ เอี่ยมมัจฉา (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554512230 นางสาววิศนี นาคสุก (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554401048 นายอัครกันย์ วิมลวงศ์สกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554401012 นางสาวจิตรา ยามะสัก (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564401055 นางสาวกุลิสรา สมพิทักษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554401023 นายเมธี สุขสำราญ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554401016 นางสาววลาวัณย์ กลั่นทิพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564401027 นายจิราวัฒน์ เซ็งสวย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 544801218 นายณัฐพล ปาลพันธุ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544801247 นายสัตยา สอนดี (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554801124 นายประนาท เขียวชะอุ่ม (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544801113 นางสาวดวงทิพย์ อุปมา (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 544801131 นายพิศณุ วริกูล (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554801262 นางสาวสิริรัตนา สุวรรณภาญกูร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์สนธยา โจมกัน ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 57122180118 นางสาวรัชนก สนคร้าม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 57122180126 นางสาวกนกภรณ์ วงษ์รอด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 57122180117  นางสาวกมลวรรณ เปรมทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 57122180113  นางสาวกฤษติยา สวัสดี (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 571221801xx นางสาวชะพลาโซ แผนธุรกิจ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 57122180111 นายพงษ์พัฒน์ ทองเสือ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 57122180104 นายพนาวัฒน์ เอี่ยมสะอาด (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ศศิวิมล ช่วยดำรงค์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์สมชาย เจริญกิจ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มรภ.นครปฐม ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี ทีม 2 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ