รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 210 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้อง 128 (ห้องบัณฑิตศึกษา 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์พิเชษฐ์ พิณทอง โทร. 089-0330944
2. อาจารย์วีระชาติ ยงสวัสดิ์ โทร. 099-2926154
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล โทร. 089-2425763
คณะกรรมการ
1. ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
2. ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554722447 นายวงศ์พิเชษฐ สิงห์เล็ก (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554723402 นางสาวไข่มุก พรมสอาด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554723435 นางสาวอาจารี เอราวัล (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554722437 นายเติมพงศ์ ชินะปุตตกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 5547234xx นายพลพัฒน์ ม่วงศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 5547224xx นางสาวจุธาทิพย์ กันทวงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์พิเชษฐ  พิณทอง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554316132 นางสาวรัตนะ ก้านแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 5543160083 นางสาวจงรัก เชาว์เชิด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554316035 นางสาวกนกวรรณ อยู่ดีรัมย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554316011 นางสาวชลดา แช่มพวง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.ดร.มล.ปริญญา จรูญโรจน์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554701373 นายสุธิกฤษฎ์ สง่าศิลป์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554701328 นางสาวนัยเนตร์ สงวนทรัพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554701501 นายกลางชล วงษ์สุวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564701118 นางสาวธัญญพัฒน์ โชติวรรธนะสิริ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564701139 นางสาวสายลม ประทุมเมือง (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564701268 นางสาวอัญธิกา อุดมสุขพรสิริ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 544701310 นางสาวขวัญจิรา เพชรคง (ตัวสำรอง) PrintIDCard
8. 544701307 นางสาวเกศินี เกตุพันธ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
9. 544701318 นางสาวชิดชนก ศรีโอฬารบุญ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์รัตนากร นามวงษ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์บรรพต กิติสุนทร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. อาจารย์สมยศ สืบจากดี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
5. อาจารย์ธิดารัตน์ สืบญาติ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 56122080104 นายกัมปนาท เจริญพร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55122080223 นายสุทธการ ฤกษ์ศิริพงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 56122080123 นางสาวกันธิชา สุริยะกันธร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.ดารารัตน์ รุ่งเรือง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. ดร.ณัฐพัชร์  สถิตพรธนชัย ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
3. อ.ภคมน เจริญสลุง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
4. อ.พชร วรรณภิวัฒน์ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ