รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 209 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.30 น. ห้อง 129 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ขวัญสุมา แฉ่งฉายา โทร. 083-0645637
2. อาจารย์ดารณี ทิพย์ปลูก โทร. 089-2625335
3. อาจารย์วรรณีศา สีฟ้า โทร. 087-0701437
คณะกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ สุนันท์ นิลพงษ์ กลุ่มคนรักในหลวงเพชรบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564722134 นายรัฐรุฐ ชั่งสุวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554722150 นายศุภกิจ โฉมทับ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ขวัญสุมา แฉ่งฉายา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 574101033 นายสิริวัตร สมใจ (ตัวจริง) PrintIDCard

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 544701107 นางสาวเกษริน มูลเมือง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574701406 นายกัมปนาท กาบแก้ว (ตัวสำรอง) PrintIDCard
3. 564701309 นางสาวฑิติพร มั่งลิ้ม (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 56122080116  นางสาวสาวิตรี  พุ่มเกษร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ภคมน  เจริญสลุง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. ดร.ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. ดารารัตน์  รุ่งเรือง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
4. อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ