รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 208 ทักษะด้านสังคมศึกษา  การประกวดมารยาทไทย
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7
ผู้ประสานงาน : อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-857-8254
อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 087-324-2972
คณะกรรมการ
1. นางสุรางค์ศรี พวงมะลิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์ภมร  พราหมณ์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  PrintIDCard
3. อาจารย์สันธิชา ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564110641 นายกวิน  กลิ่นอุบล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564110732 นางสาวสุดารัตน์ พันนึก (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554110851 นายจักรพันธ์ ภัยวิมุตติ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554110603 นางสาวเกศรา คงปล้อง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564110649 นายสมยศ เจียรทรัพย์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 564110652 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่แต้ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554110113 นายณกฤต เปิ้นมั่นคง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564110126 นางสาวศิวนันท์ คัมภีร์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554110100 นายวิรัช เรือนนุช (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554110099 นางสาวนภาวรรณ ชารี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์วัยวุฒิ เสาวิไล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ปณิชา - ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554110217 นายธีรเดช วงษ์ศรีแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544110368 นางสาวกชกร แสงทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554110418 นายธีรพงษ์ พันธ์จันทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554110445 นางสาวศิริประภา มีถาวร (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574110228 นายวรุฒ แจ้งอิ่ม (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 574110210 นางสาวเจนจิรา เมฆวัฒน์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ธิติพงษ์ มีทอง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์วรากรณ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. อาจารย์กนกอร สว่างศรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 56141100107 นายจรูญรุ่ง บุญที (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56141100109 นางสาวอภิญญา คำชา (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55141100216 นายพงษ์ศธร ชมท่าไม้ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 55141100122 นางสาวศิวาพร ดีดวงพันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 56141100128 นายทษพร โสเขว้า (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 56141100113 นางสาวสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ญดาภัค  กิจทวี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีม 1 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ