รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 207 ทักษะด้านสังคมศึกษา  การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียน
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. ห้อง 129 (ห้องบัณฑิตศึกษา 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน : อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม 083-9167997
คณะกรรมการ
1. อาจารย์จิตคุปต์  ละอองปลิว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
2. อาจารย์ญดาภัค  กิจทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
3. อาจารย์นาถสุดา  วงษ์บุญงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์พิสิฐ สุขสกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 534110027 นางสาวมลฤดี  ศรีลิพิน (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 534110071 นายอรรถพงค์  รักมิตร (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554110539 นางสาวสิริมา  สอาดบุตร (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544110206 นายปณิธาน  ลอยบ้านแพ้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 534110148 นางสาววรารัตน์  นิมิตรภูวดล  (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 544110056  นางสาวกนกวรรณ  ยิ่งประสบผล (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 544110060 นางสาวณัฐณิชา  ขาวสุทธิ (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 554110534 นางสาววิรดา  สมคำ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 554110507 นางสาวจันทิมา  ทองนาค (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นาถสุดา  วงษ์บุญงาม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 544110105 นายวิริยะกิจ เกตุทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554110123 นายสิทธินันท์ ณ หนองคาย (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554110138 นายวัฒนพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544110183 นายพิทยา ชาวดร (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554110160 นายธิรวัฒน์ ทองดี (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 544110055 นายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 544110019 นายวันเฉลิม ยิ้มแย้ม (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 544110025 นางสาวอุมาพร ซื่อสัตย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 544110176 นายศักดาชัย หงส์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์วิศรุต เยื่อใย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 534110338 นายสุจินดา โพธิ์น้อย (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554110258 นายวุฒินันท์ สมคะเณ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544110244 นางสาวณัชชา คุ้มเงิน (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 534110153 นายวสันต์ ใจบุญมา (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 534110209 นางสาวจุฑาทิพ สระทองพรม (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554110202 นางสาวกัญญลักษณ์ ฟักทับ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 534110350 นายเอนก โพธิ์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 544110503 นางสาวกรรณิการ์ สรนุวัตร (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 544110717 นางสาวนพรัตน์ อุ่นประเสริฐ (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 554110213 นางสาวชานัตตา จำปาทอง (ตัวสำรอง) PrintIDCard
11. 554110257 นางสาวจิราภรณ์ นามสอน (ตัวสำรอง) PrintIDCard
12. 544110240 นางสาววิภาพรรณ์ โพธิ์ไพจิต (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์พินธกร นามดี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. อาจารย์จิตรภณ สุนทร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
5. อ.ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
6. อาจารย์วัลลี นวลหอม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
7. อาจารย์เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55141100204 นายพิทยา แสงพราย (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55141100129 นางสาววาสนา ผลาเลิศ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55141100220 นางสาวขนิษฐา ธนูทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 56141100101 นายอานันท์ นกดำ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 56141100112 นางสาวสาลี่ - (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 56141100228 นางสาวศันสนีย์ รัตนะ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 54141100141 นางสาวทองสุธิ เกียรติก้องกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 54141100150 นางสาวปริมประภา แสนท้าว (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 54141100156 นางสาวพัชรีภรณ์ พิกุลศรี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์เกรียงไกร ทองศรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์คมสัน ศรีบุญเรือง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์ปรัชญา เหลืองแดง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม มรภ.นครปฐม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม มรภ.นครปฐม 2 และ ทีม มรภ.นครปฐม 3 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ