รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 206 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Public Speech (การพูดในที่สาธารณะ)
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2
ผู้ประสานงาน : อาจารย์พิศาล ปานแก้ว โทร. 085-8366567
อาจารย์ ศุภมาส เกตุเต็ม โทร. 085-9600491
Ajarn Mr. James Ankers โทร. -
Ajarn Mr. Eddie Jackson โทร. -
คณะกรรมการ
-
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554102657 นายพงศ์ธร วงศ์สีดา (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554102619 นางสาวนภาพร ใจทน (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ศิริกุล ศรีทองกลิ่น ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ธิดา รุ่งธีระ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. Mr.Eddie Jackson ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554102038 นายเอกภัทร ฤกษ์ศิลป์วิทยา (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564102002 นางสาวดี บุญชู (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์จิระวัฒน์ หวังประกอบกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ชญานี ชุนฟ้ง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์Raymund Palayon ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554102116 นางสาวธนัญญา ธนวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564102136 นางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574102120 นางสาวนันทวรรณ เรืองชา (ตัวสำรอง) PrintIDCard
4. 574327137 นายอานนท์ แซ่จิ๋ว (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขำ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUxxxxxxx กฤตยชญ์  เฉลิมประเสริฐ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. KRUxxxxxxx อภิสิทธิ์  มนตพฤกษา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.วิลินวรรณ แสงพวง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. Mr.Martin Gallagher ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
3. อ.ธัญยธรณ์ วิรุฬหพัฒน์ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
4. อ.อรวรรณ เมฆกมล ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
5. อ.ศิวพร ทวนไธสง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ มนตพฤกษา มรภ.กาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวดี บุญชู มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และ นางสาวธนัญญา ธนวรรณ มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ