รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 205 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Quiz Contest (ตอบคำถาม)
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3
ผู้ประสานงาน : อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 085-8366567
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 085-9600491
Ajarn Mr. Willims Booth -
คณะกรรมการ
-
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 5541026xx นางสาวอามาณิกา พรสัมฤทธิ์ผล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554102756 นายธนวัฒน์ โพธิรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์มัฒวาน นาคจั่น ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. Mr.James Ankers ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 574327035 นายสุติพงษ์ คุ้งลึงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574327019 นางสาวเพชรลักษณ์ ศรีสงคราม (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574327044 นางสาวสุทัตตา คำพันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์Bradley Opatz ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564302127 นางสาวพิชญา คล่องพิทยาพงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554102312 นายเบญจรงค์ นุ่มวัฒนะ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554102213 นางสาวชุติมา วิริยะวัฒนะ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์จันทรา พรมปาน ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUxxxxxxx พรพรรณ เจนศิริรุ่งเรือง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. KRUxxxxxxx มนัสวี ศรีนวล (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRUxxxxxxx กฤตณัฐ โฆษิตานุฤทธิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.กานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. Mr.David  Armitage ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
3. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รักษาเพชร ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
4. อ.นิภาพร โยวัง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
5. อ.พรรณวิภา ชมภูงาม ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มรภ.นครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ