รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 204 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Story Telling (การเล่าเรื่อง)
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2
ผู้ประสานงาน : อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 085-8366567
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 085-9600491
Ajarn Mrs. Megan Ankers -
คณะกรรมการ
-
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564102544 นางสาวศิรดา แจ่มศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554375059 นางสาวอัจฉราวรรณ ทองศิล (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์กรรณิการ์ ตาละลักษณ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรศิล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. Miss Magan Ankers ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554102030 นายไกรสร ศรีมงคล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554102084 นางสาวน้ำผึ้ง บุญชู (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ธนกร สุวรรณพฤฒิ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 574102214 นายทวีชัย หล้าทุม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574102243 นางสาวสิริบุญ คุ้มโนนชัย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 57122170105 อภันตรี อังศุโชติ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 57122170116 ตฤณชาติ อุทัยรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.สิริวรินทร์  ศิลปชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. Mr.Michael  Fairhurst ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
3. ผศ.มานพ ประธรรมสาร ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
4. อ.เพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
5. อ.อนัญญา เอกจีน ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภันตรี อังศุโชติ มรภ.กาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศิรดา แจ่มศรี มรภ.เพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสิริบุญ คุ้มโนนชัย มรภ.นครปฐม และ นายตฤณชาติ อุทัยรัตน์ มรภ.กาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ