รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 203 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ 081-5266044
คณะกรรมการ
1. ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  PrintIDCard
2. ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์ สำนักงานการประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 (สพป.พบ.2)  PrintIDCard
3. นางสาวโภษณิศา งอยโภธรภวัต โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544186037 นางสาวศิริพร  เจริญโชควิทยา (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544186072 นางสาวปุญญิศา  บุญวัฒน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544186064 นางสาวธัญญุตา  เอี่ยมสว่าง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554186706 นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554186728 นางสาวรัชนันทร์  กังวล (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554186740 นางสาวอลิษา  เย็นนพคุณ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 554186721 นางสาวเปรมฤดี  ทิมีศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 554186729 นางสาวลลิตา  กลิ่นสว่าง (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 544186010 นางสาวชมัยพร น้อยมี (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 544186016 นางสาวนภาพร บุญมียงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ชนาธิป  บุบผามาศ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564186038 นางสาวอุราภรณ์ สวัสดี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 5641860xx นางสาวปวริศา พานทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564186008 นางสาวปราถณา  เกิดแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 5641860xx นางสาวสุภัสสรา ชนกบุญ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564186010 นางสาวธนพร วงศ์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 5441860xx นางสาวจันธิดา ธนเจริญวิทยา (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 5441860xx นางสาวเอื้องทราย พนาผดุงธรรม (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 5441861xx นางสาวเกสร แปงจุด (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 5441860xx นางสาวสุดา อิทธิพรชัยกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 5441860xx นางสาวลัดดา คีรีประสานต์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. ผศ.วิจิตรา เงินบาท  ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. NRU0000XX นางสาวปัทมา ยิ้มย่อง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544186538 นางสาวสราญลักษณ์ แม้นเดช (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 5441864xx นางสาวสภาพร ชานนตรี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 5441864xx นางสาวสุนิสา กลิ่นพิกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 5441864xx นางสาววราภรณ์ อยู่พร้อม (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 5641862xx นางสาวเกษศิรินทร์ มะจันทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 5641862xx นางสาวกิ่งแก้ว แก้วพฤกษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 5641862xx นางสาววริศรา พูลเพิ่ม (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 5641862xx นางสาวพุสดี ศรีสุธรรม (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 5641862xx นางสาวมัณฑนา สายทอง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.สุวรรณา ไชยะธน ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์จารุวรรณ สาสูงเนิน ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55141010101  นางสาวกชกร มีถาวร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55141010105  นางสาวสุมิตรา ถิ่นไทยแท้  (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55141010126  นางสาวสุภัสสร มุกดา (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 55141010136 นางสาวสุธาลินี ด้วงพลับ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 55141010143 นางสาวสมพร วันสุข (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 57141010117 นายเกษมสันต์ จันทะนี (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 57141010115  นางสาวจันจิรา อุ่นคณฑี  (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 57141010113 นางสาวพิมพ์ใจ  เทพอุฐ  (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 57141010102 นางสาวชุติภา บุญเลิศ (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 57141010116 นางสาวปติภา  สืบศักดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ศรินยา ทรัพย์วารี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ