รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 202 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1821
ผู้ประสานงาน : อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี 081-2078334
คณะกรรมการ
1. ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม  PrintIDCard
2. นางสาวปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  PrintIDCard
3. นางสุนทรี หนูนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554186711  นางสาวธนิฎธิภา  เดชอุดม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554186722   นางสาวพรพิมล  เอี่ยมสะอาด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554186741  นางสาวอาภัสรา  จันทร์สุขพุ่ม (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554186704  นางสาวจันทิมา  จันทร์ลาด (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 5541867xx นางสาวจันจิรา ทองแพน (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564186532  นางสาววิลาวัลย์  วรรณทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 564186534  นางสาวศิริรัตน์  จุ้ยทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 564186554  นางสาวณิชากร  แตรสังข์ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 5641866xx  นางสาวจุฑาทิพย์ ธานีวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 564186650  นายชลธี  เลาะสูงเนิน (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรรวี ศรีสุคนธ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564186006 นางสาวสุวนันท์ ชมยิ่ง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554186060 นางสาวรัตติยากรณ์ คูณขุนทด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544186047 นางสาวรสสุคนธ์ ทองกลอย (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544186052 นางสาวเฉลิมพร ดวงดีวิชัย (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564186004 นางสาวเปรมกมล คำเขียว (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554186049 นางสาวปาหนัน ศิริบุตร (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 544186059 นางสาวใบหยก ชาญภูเขียว (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 554186102 นางสาววิไลวรรณ วงศ์ษา (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 544186032 นางสาวมานิตา  สมานทรัพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 5541860xx นางสาวเสาวลักษณ์ เย็นใจ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 534186334 นางสาวศรีวรรณ วงษ์รัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 534186351 นางสาวศศิภา วงษ์รัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 534186324 นางสาวพัชรินทร์ คำพันธุ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554186331 นางสาวมลธิตรา อินทร์แสง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554186329 นางสาวพรจันทร์ เปรี้ยวหวาน (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 544186151 นางสาวอามีนา ใจขันแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 544186118 นางสาวปาริชาติ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 5441861xx นางสาวศิริกรานต์ สายพลอย (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 5541864xx นางสาวสุมาลี เชาว์ประดิษฐ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 5541864xx นางสาวนิศามณี สวัสดิ์พานิช (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.วริยา สมประชา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์วิลาสินี ทองแถบ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 54141010101   นาย จตุรพล  แสนศิลา  (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 54141010125  นางสาว ดุจเดือน  อู่อรุณ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 54141010137 นางสาว ธิศวรรณ  ก่อนกระโทก  (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 56141010119 นางสาว สวนีย์  ซิ้ววงษ์  (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 56141010124 นางสาว แก้วใจ  บุญเชิด  (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 54141010132 นางสาวศุภรดา ทวีบุญ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 54141010123  นางสาวสายฝน วิชาสาร (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 56141010132 นางสาวจุฑามาศ ศรีอยู่นุ่ม (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 57141010101  นางสาวสมฤดี ผาภูมิกบูร (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 54141010121 นางสาววรัญญา ทสร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์อรพรรณ รัตนวงศ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง ทีม 1 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ