รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 201 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม 081-8535810
คณะกรรมการ
1. นางสาวรัศมี จิรวิวัฒน์ภัทร โรงเรียนบ้านเนินรัก  PrintIDCard
2. นางสุนทร ศิริฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  PrintIDCard
3. นายสืบศักดิ์ น้อยดัด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554186505  นางสาวจารีวรรณ  แก้วภาพ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 5441860xx  นางสาวยุวดี ชมภูวร (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564186005 นางสาวถาวรีย์ ด่านปาน (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564186053 นางสาววราภรณ์ ใจรื่น (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.อุทัยวรรณ ดอกพรม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. ผศ.เสาวรส ชูศรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 5541863xx นางสาวจิรจิยา สินสมรส (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 5741862xx นางสาวจีรนันท์ มีเจริญ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.เพียงจิต ด่านประดิษฐ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสาวแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. นางสาวปวรา ชูสังข์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55141010149 นางสาว พักตร์พิมล  ศาลารมย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55141010150 นางสาว พรรณนลิน  สุวรรณนิกขะ  (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.ทักษินา  บงสุนันท์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววราภรณ์ ใจรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวยุวดี ชมภูวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจิรจิยา สินสมรส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวพรรณนลิน สุวรรณนิกขะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ