สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 37
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
22 ต.ค. 57 รับมอบกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เป็นเจ้าภาพในปี 2558
7 พ.ย. 57 ส่ง (ร่าง) กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกาไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาล่วงหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 พ.ย. 57 ประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา ร่วมกันระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องประชุม 1 อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 13.30 น.
14 พ.ย. 57 สรุปกิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไข และกติกาการแข่งขันตามมติที่ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17 พ.ย. 57 ส่ง กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาล่วงหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28 พ.ย. - 8 ธ.ค. 57 1. ส่งรายขื่อทีมแข่งขันแต่ละทักษะ/กิจกรรม
2. ส่งรายชื่อผู้ควบคุมทีมการแข่งขันแต่ละทักษะ/กิจกรรม
3. ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละทักษะกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรี
28 ม.ค. 58 ปิดการส่งรายขื่อนักศึกษาผู้แข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรี
15 ก.พ. 58 ทั้ง 4 สถาบัน รับสูจิบัตรการแข่งขันที่สำนักเส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรี
16-17 ก.พ. 58 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรีี
19 ก.พ. 58 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ รายงานต่อ กบ. กช. สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง นครปฐม และกาญจนบุรีี
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและวิชาการ
ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าสำนักงาน คุณนิภา ไพโรจน์จิรากาล โทรศัพท์ 087-0485569 อีเมล์ peenipha@hotmail.com
เลขานุการ คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี โทรศัพท์ 081-4487282 อีเมล์ supawan.yui@gmail.com
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 032-493279 โทรสาร 032-493279
สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ