หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   

ปรัชญา

ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ บริการอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมุ่งพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ สนับสนุน   การจัดสหกิจศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา  ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ประสานการจัดทำแผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อจัดทำตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ ตารางสอบ ตารางการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพ
4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานงานทะเบียนและวัดผล ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5. ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิชาการและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์

วัตถุประสงค์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และจัดสหกิจศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. มีแผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แผนการเรียนตลอดหลักสูตร และจัดทำตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ ตารางสอบ ตารางการใช้ห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพ
4. สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานงานทะเบียนและวัดผล ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5. มีอาจารย์ และบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์