หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

ตารางสอบนักศึกษาอาเซียน(รหัส 56) ภาคเรียนที่ 2/2556

ตารางสอบนักศึกษารหัส 56 เทอม 2/56 

 

  • แยกตามชั้นเรียน
  • แยกตามรายวิชา

การเปลี่ยนแปลงห้องสอบของนักศึกษา!!!

1. ขอให้นักศึกษาห้อง 5643-13/1

ที่สอบวิชา 1631101 วิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น

กำหนดสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  เวลา 8.30 – 10.00 น.

ซึ่งเดิมจัดสอบที่ห้อง 932  ขอให้ย้ายไปสอบที่ห้อง 933 แทน

--------------------------------------------------------

2. ขอให้นักศึกษากลุ่ม ASEAN 06

ที่สอบวิชา 2500104 วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

กำหนดสอบในวันที่ 18 มิถุนายน 2557  เวลา 13.00 – 14.30 น.

ซึ่งเดิมจัดสอบที่ห้อง 1443  ขอให้ย้ายไปสอบที่ห้อง 1431 แทน

--------------------------------------------------------

3. ขอให้นักศึกษากลุ่ม ASEAN 04
ที่สอบวิชา 1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
กำหนดสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  เวลา 13.00 – 14.30 น.
ซึ่งเดิมจัดสอบที่ห้อง 1424  ขอให้ย้ายไปสอบที่ห้อง 432 แทน
--------------------------------------------------------
4. ขอให้นักศึกษาชั้นเรียน ดังกล่าว
ที่สอบวิชา วิชา 5591120 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
กำหนดสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.
ซึ่งเดิมจัดสอบที่ห้อง 1431  ขอให้ย้ายไปสอบที่ห้อง 1421 แทน
--------------------------------------------------------
5. ขอให้นักศึกษาชั้นเรียน ดังกล่าว
ที่สอบวิชา วิชา 5581703 การออกแบบระบบดิจิทัล
กำหนดสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  เวลา 13.00 – 15.00 น.
ซึ่งเดิมจัดสอบที่ห้อง 1441  ขอให้ย้ายไปสอบที่ห้อง 1451 แทน