หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

บุคลากร

 

ผศ.ดร. พรรณี คอนจอหอ

ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

รอง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์

รอง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์อัตภาพ  มณีเติม

รอง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

nipa

นางนิภา  ไพโรจน์จิรกาล

นักบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสำนักงาน

Image

นางสาววรดี แซ่โค้ว

หัวหน้างานประมวลผล

งานประมวลผล

Image

นางประไพ ขมแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

งานทะเบียน

Image

นางปิ่นทอง อมรจุติ

หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

Image

 

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

นักบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

 

 

Image

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ

นักวิชาการศึกษา

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

Image

นางสาวเฉลย ทองคำ

นักวิชาการศึกษา

งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

Image

 

นางรัชนก เรืองอร่าม

นักวิชาการศึกษา

งานเอกสารและตรวจสอบ

 

Image

นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส

นักวิชาการศึกษา

งานเทียบโอนและศูนย์นอก

Image

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ

นักวิชาการศึกษา

งานเประกันคุณภาพ

นางสาวไพลิน ฤทธิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นางสาววนิดา แตงเงิน

นักบริหารงานทั่วไป

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

jaa

 

นางจีรนุช ปิ่มเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา

งานหลักสูตร/งานจัดการศึกษานานาชาติ