หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

ประวัติความเป็นมา

 

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีประวัติความเป็นมาดังนี้

ในปี พ.ศ. 2525 เริ่มก่อตั้งสำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี มีผู้อำนวยการคนแรกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี หลักเพชร   คนต่อมาคือ รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ  ในปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ  แบ่งงานเป็น 3 ฝ่าย คือ

(1) ฝ่ายเลขานุการ

(2) ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

(3) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

ในปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา ผลาทร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2542 ถึง 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ แบ่งงานเป็น 5 ฝ่าย คือ

(1) ฝ่ายเลขานุการ

(2) ฝ่ายหลักสูตรภาคปกติ

(3) ฝ่ายหลักสูตรภาค กศ.บป.

(4) ฝ่ายสถิติและข้อมูล และ

(5) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ในปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ แบ่งงานเป็น 5 ฝ่าย คือ

(1) ฝ่ายเลขานุการ

(2) ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

(3) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

(4) ฝ่ายสถิติและข้อมูลสารสนเทศ และ

(5) ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล

ในปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ่น ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งงานเป็น 4 งาน คือ

(1) งานบริหารทั่วไป

(2) งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(3) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ

(4) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ในเดือน มีนาคม – ตุลาคม 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งงานเป็น 4 งาน คือ

(1) งานบริหารทั่วไป

(2) งานวิชาการและประมวลผล

(3) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

(4) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ในเดือน พฤศจิกายน 2552 ถึง มิถุนายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งงานเป็น 5 งาน คือ

(1) งานบริหารทั่วไป

(2) งานทะเบียนและประมวลผล

(3) งานส่งเสริมวิชาการ

(4) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

(5) งานมาตรฐานการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษานานาชาติตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน

ในเดือน กรกฎาคม 2556 ถึงปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งงานเป็น 5 งาน คือ

(1) งานบริหารทั่วไป

(2) งานทะเบียนและประมวลผล

(3) งานส่งเสริมวิชาการ

(4) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

(5) งานมาตรฐานการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษานานาชาติตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน