หน่วยงานภายใน


bn_pbru.jpg

bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bnr_edltv.gif
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_pbru.jpg
bn_mis.jpg
bn_mis.jpg
bn_graduate.jpg
bn_acad.jpg
bn_gold.jpg
bn_oem.jpg

หน่วยงานอื่นๆ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PDF
คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะ
เวลาศึกษา
วุฒิ
สาขา
รหัส
 
คุณสมบัติ
คุรุศาสตร์

5 ปี

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว


1501
1502
1503

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษา 5 ปี ค.บ.

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
นาฏดุริยาคศาสตร์(ดนตรีไทย)
นาฏยการแสดง
นาฏยดุริยางศาสตร์(ดนตรีสากล)

1504
1505
1506
1507
1508
1513
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
4 ปี ศศ.บ.

การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(การพัมนาการท่องเที่ยว)
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม)
การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว)
การพัฒนาชุมชน
ศิลปะและการออกแบบสารสนเทศศาสตร์
ภาษาจีน

1407
1408
1409
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
ศศ.บ.
น.บ.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นิติศาสตร์
1410
1411
รป.บ. รัฐศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐ)
รัฐศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)
เทคโนโลยีการเกษตร4 ปี

 

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1412

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ*
เกษตรศาสตร์*
สัตวศาสตร์*

1413
1414
1415

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ปวส.
หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง
วิทยาการจัดการ4 ปี 

 

บธ.บ.

การตลาด
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1416
1417
1418
1419
1420
1421

 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า

.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบยกเว้น)

1201

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา
(คอมพิวเตอร์กราฟฟิค)

การบัญชี(เทียบยกเว้น)

1202

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (บัญชี)

การจัดการทั่วไป(เทียบยกเว้น)

1203

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาหรือเที่ยบเท่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4 ปี

 

บธ.บ.

การจัดการทรัพยาการมนุษย์ (เทียบยกเว้น)

1204

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

1422

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สาธารณสุขศาสตร์

1423 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

5 ปี

 

ค.บ.

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

1509

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต , ศิลป์-คำนวณ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
ชีวิวิทยา

1510
1511
1512
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 ปี

วท.บ.

เทคโนโลยีการไฟฟ้า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์

1424
1425
1426

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
วิศวกรรมเครื่องกล* 1427 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต , ศิลป์-คำนวณ , ปวช. , ปวส.(เครื่องกล)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3.5 ปี วท.บ.

ธุรกิจดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคภาษาอังกฤษ)
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ภาคภาษาอังกฤษ)
การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ(นานาชาติ)

1428
1429
1430
1431
1432
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน*
คอมพิวเตอร์ประยุกต์*
1434
1435
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า , ปวส. หรือเทียบเท่า