Menu
RSS
A+ A A-

เตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมโครงการหลักการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าในในการสอบ กพ.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558

สนใจสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 032-708615 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2558

**************ไม่เสียค่าใช้จ่าย**************

Read more...

โครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้สอบเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในครั้งนี้
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more...

ขยายเวลาแก้ไขเอกสาร กยศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาแก้ไขเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ผู้ที่เคยทำสัญญาในระบบ e-Studentloan กับ
มหาวิทยาลัยแล้ว) (รอบที่ 4)

Read more...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

Read more...

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราภชัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education)

มองประเทศไทยในอนาคต วางธรรมาภิบาลและระบบจัดการในมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2558
-----------------------------------
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามท้ายประกาศฉบับนี้ โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

Read more...

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 และ ครั้งที่ 41

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ความหมาย
    ตราสัญญาลักษณ์ มีรูปทรงและลักษณะ คล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิ่งก้านใบ  4 สี คือ     
       สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       สีชมพู    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    โดยมีฐานเป็นเกลียวคลื่นทะเล หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันระหว่าง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
    หมายเลข  ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41

Read more...

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

---------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันที่ตรงกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติในช่วงเวลา 8.30 - 12.30 น. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและจัดทำประกาศกำหนดการใหม่ ดังนี้

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมข้าราชการและบุคลากร งดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น. ชดเชยตารางเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดตามประกาศแนบนี้

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready