×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปี ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ให้นักศึกษาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารหมายเลข ๑ จำนวนเป้าหมายการคัดเลือกและการบรรจุนักศึกษาทุนที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๒ กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๓ เกณฑ์การพิจารณาภูมิลำเนาของนักศึกษาที่สมควรเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๔ วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน

เอกสารหมายเลข ๕ เงื่อนไขการรับทุนของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เอกสารหมายเลข ๖  กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๗  เอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          เอกสารหมายเลข ๘  กำหนดปฏิทินการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://muakru.thaijobjob.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559

แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

ตารางแสดงคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(สำหรับคณะ)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกำหนดการและเงื่อนไขของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอความอนุเคราะห์คณะส่งข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบการรับสมัครให้สำนักส่งเสริมวิชาการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการจะได้ส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีต่อไป
เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

Read more...

แจ้งกำหนดวันหยุด วันสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดวันหยุด วันสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

คุรุสภาประกาศชื่อ25 มหา'ลัยได้ตั๋วครู | เดลินิวส์

คุรุสภาประกาศชื่อ25 มหา'ลัยได้ตั๋วครู | เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/564975

Read more...

ใบอนุญาต ออกไม่ทัน สมัครได้

ใบอนุญาต ออกไม่ทัน สมัครได้ 

 

29 มีนาคม 2560

เรียน ศธจ./ผอ.สพท.ทุกท่าน

          ขอแจ้งมติ กคศ.ที่ประชุมในวันนี้เวลา10:30น. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอบครูผู้ช่วย ดังนี้

         1. การนับหน่วยกิต กรณีชื่อวิชาเอกไม่ตรงกัน ให้นับ30หน่วยกิต(คงเดิม) แต่ไม่ต้องพิจารณาว่าต้องได้เกรดCในวิชาที่มานับหน่วยกิต (มติใหม่)

         2. การใช้เอกสารรับรองในการประกอบวิชาชีพ ที่คุรุสภาเคยออกให้4ใบ  

            - เดิม แจ้งว่าใช้ได้ 3ใบ

           - แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ใช้ได้ทั้ง4ใบ 

          3.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ และอยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้ใช้หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนที่สามารถPrint out จากเว็บฯคุรุสภาแทนได้ และให้รับรองสำเนาถูกต้อง    

              คุรุสภาจะออกหลักฐานใบรับรองตัวจริงให้ภายในวันที่4 เม.ย.60 ก่อนเที่ยงคืน  ดังนั้นกศจ.อาจอำนวยความสะดวกให้สมัครก่อนกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ แล้วจึงให้ส่งเอกสารมาภายหลัง แต่ทั้งนี้เอกสารทุกรายการต้องออกไม่หลังวันที่4 เม.ย.60 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ../ บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการกพฐ.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready