×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
A+ A A-

สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

----------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และประกาศผลสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านข้อเขียนแล้ว (เอกสารแนบท้ายประกาศการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการหมายเลข 1)

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และสอบผ่านข้อเขียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เข้ารับการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้นักศึกษาครูที่ผ่านการสอบข้อเขียน (เอกสารแนบท้ายประกาศสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ หมายเลข 2) ถ้าไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561

---------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกียวข้องนั้น  เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและเป็นการให้เกียรติแก่สถาบัน จึงกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาเมื่อมาขอรับบริการในวันจันทร์-ศุกร์ นักศึกษาภาคนอกเวลาและภาคปกติที่มาขอรับบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่ราชการ ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านประกาศ

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม สอดรับกับกำหนดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตามวิธีการขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Read more...

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

 link ประกาศ http://202.44.139.133/publicrelation/anc_doc/20180321102647.pdf

           link ระบบรับสมัคร https://muakru.thaijobjob.com/

 

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปี ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ให้นักศึกษาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารหมายเลข ๑ จำนวนเป้าหมายการคัดเลือกและการบรรจุนักศึกษาทุนที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๒ กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๓ เกณฑ์การพิจารณาภูมิลำเนาของนักศึกษาที่สมควรเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๔ วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน

เอกสารหมายเลข ๕ เงื่อนไขการรับทุนของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เอกสารหมายเลข ๖  กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๗  เอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          เอกสารหมายเลข ๘  กำหนดปฏิทินการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://muakru.thaijobjob.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559

แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

ตารางแสดงคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(สำหรับคณะ)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกำหนดการและเงื่อนไขของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอความอนุเคราะห์คณะส่งข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบการรับสมัครให้สำนักส่งเสริมวิชาการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการจะได้ส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิการบดีต่อไป
เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready