Menu
RSS
A+ A A-

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ 2 อาคารวิทยาภิรมย์

--------------------------------

 กรณีที่มารับด้วยตนเอง ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรติดรูปอื่นๆ ที่รับรองจากหน่วยงานราชการ
 กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมารับแทนตนเอง ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. ใบมอบฉันทะ (ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล เพื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน) สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2562_Proxy_form.pdf
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องเขียนแบบคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาทสามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2564_Financial_proxies_form.pdf และต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ได้เห็นชอบกำหนดการส่งผลการศึกษาและอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น กอปรกับในระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้มี (ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ซึ่งมีการรับสมัครตำแหน่งครูด้วยนั้น

ในการนี้เพื่อให้การอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทันตามกำหนดการสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอส่งรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มาพร้อมกันนี้   เพื่อให้ทางคณะได้วางแผนดำเนินการ  ในการนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อแจ้งให้นักศึกษารับทราบอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับ
การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (8) "ค่าปรับขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 500 บาท และค่าปรับขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาเกินกว่า 6 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 100 บาท"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่นัดรับเอกสาร และวันที่เริ่มปรับ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาตามรอบต่าง ๆ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่สำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่นัดรับเอกสาร
วันที่เริ่มปรับ
ค่าปรับ
สถานที่รับเอกสาร
 15 กรกฎาคม 2564   31 สิงหาคม 2564  1 มีนาคม 2565 ฉบับละ 100 บาท สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 17 มิถุนายน 2564   31 กรกฎาคม 2564  1 กุมภาพันธ์ 2565
 20 พฤษภาคม 2564  30 มิถุนายน 2564  1 มกราคม 2565
 30 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564  1 ธันวาคม 2564
 22 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564  1 ธันวาคม 2564
 18 มีนาคม 2564    30 เมษายน 2564  1 พฤศจิกายน 2564
 25 กุมภาพันธ์ 2564  31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 18 กุมภาพันธ์ 2564  31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 15 กุมภาพันธ์ 2564    31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 21 มกราคม 2564  28 กุมภาพันธ์ 2564  1 กันยายน 2564
 24 ธันวาคม 2563
 31 มกราคม 2564  1 สิงหาคม 2564
 25 พฤศจิกายน 2563
 30 ธันวาคม 2563  1 กรกฎาคม 2564
 22 ตุลาคม 2563
 30 พฤศจิกายน 2563  1 มิถุนายน 2564
 17 กันยายน 2563
 31 ตุลาคม 2563   1 พฤษภาคม 2564
 24 สิงหาคม 2563
 30 กันยายน 2563   1 เมษายน 2564 
 16 กรกฎาคม 2563
 31 สิงหาคม 2563   1 มีนาคม 2564
Read more...

มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2562

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

----------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองนั้น  เพื่อให้มาตรฐานการให้บริการมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ จึงกำหนดมาตรฐานการให้บริการดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Read more...

อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

------------------------------

เพื่อให้การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 26 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและทักษะด้านประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ มติประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย จึงกำหนดอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม

19-22
มิถุนายน 2563

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพบนักศึกษาใหม่
ช่องทางการติดต่อผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23
มิถุนายน 2563
กิจกรรมการสอบ pretest
คลิปแนะนำการสอบ
24
มิถุนายน 2563
อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่
อธิการบดีพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาใหม่
 25-30
มิถุนายน 2563
  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำรายวิชา
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

Read more...

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-5 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 5) อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1453/2560 จึงประกาศการรายงานตัวและแนวปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบรายงานตัว

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready