Menu
A+ A A-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ขั้นปีที่ 1 (สาขาวิชาชีพครูทุกสาขา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) ขั้นปีที่ 1 (สาขาวิชาชีพครูทุกสาขา)

เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

 

ตามที่คุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรฯของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพครูได้มีการกำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณเพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติ และเพื่อเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น จึงจำเป็นต้องให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีพครูเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกทักษะจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านต่าง ๆ

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

Last modified onวันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 08:38

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready