Menu
RSS
A+ A A-

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร 14) ฝั่งตะวันตก
GPS : 13°04'17.8"N 99°58'36.1"E

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready