Menu
A+ A A-

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา
Name :  Asst. Prof. Dr.Pichit Soodta
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :

 

E-mail :  
โทรศัพท์ :  032-493300 ต่อ 1310

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready