Menu
RSS
A+ A A-

ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ บุตตะพันธ์

งานทะเบียน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ชื่อ :  ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ บุตตะพันธ์
Name :  Acting Sub Lt.Tanawat Buttaphan
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  วท.บ. (สถิติธุรกิจและการประกันภัย)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ
E-mail :  -
โทรศัพท์ :  032-893004
งานที่รับบริการ :

 งานประมวลผลสำเร็จการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน :  การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร

งานส่งเสริมวิชาการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร ชื่อ :  นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร
Name :  Mrs. Siriwan Prachprayoon
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :

 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 (อุตสาหกรรมบริการ)
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-893003
งานที่รับบริการ :  งานหลักสูตร
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานการเงิน
 งานบริการเคาท์เตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.การบริหารการพัฒนาหลักสูตร
 2.การบริหารงานหลักสูตร
 3.การบันทึกข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร แบบ สมอ.08
งานวิเคราะห์ :  1.การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุง/พัฒนางาน :  1.การบันทึกหลักสูตรในระบบ checo

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

งานบริหารทั่วไป : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี ชื่อ :  นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
Name :  Mrs.Supawan Sawadwaree
ตำแหน่ง :  นักบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา :

 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-893003
งานที่รับบริการ :  งานธุรการ
 งานรับหนังสือเข้า-ออก
 งาน พจนก
 งานบริการเคาท์เตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดทำระบบงานสารบรรณ e-Document PBRU

นางปิ่นทอง อมรจุติ

(รักษาการ)หัวหน้าสำนักงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางปิ่นทอง  อมรจุติ ชื่อ :  นางปิ่นทอง อมรจุติ
Name :  Mrs. Pinthong Amornjuti
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-893001
งานที่รับบริการ :  งานโครงสรา้งและหลักสูตร
 งานการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ / พนักงานชั่วคราว
 งานดูแลระบบแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 งานตารางเรียน / ตารางสอบ
 งานการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
 งานคำร้องขอสอนชดเชย
 งานสรุปรายชื่อผู้สอนเกินภาระงานสอนปกติ
 งานบริการจัดพิมพ์คำอธิบายรายวิชา
 งานให้บริการเคาน์เตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.การบริหารจัดการระบบโครงสร้างหลักสูตร
งานวิเคราะห์ :  1.รายงานการวิเคราะห์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางสาวเฉลย ทองคำ

งานส่งเสริมวิชาการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวเฉลย  ทองคำ ชื่อ :  นางสาวเฉลย ทองคำ
Name :  Miss Chaley Thongkum
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-893002
งานที่รับบริการ :

 งานรับสมัครนักศึกษา
 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 งานบริการเคาท์เตอร์
 งานทุนอุดหนุนการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.งานรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready