×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2560

(18-22 ธันวาคม 2560)
-ภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้เข้าอบรม
-คอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้เข้าอบรม
-คณิตศาสตร์ รายชื่อผู้อบรมแยกตามห้อง
  - ห้องที่ 1 
  - ห้องที่ 2
-ภาษาไทย อบรมห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องร่มฉัตรบารมี)

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษา
ทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
(ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสประจำตัว 56 57 58 59 60 และนักศึกษาตกค้าง) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>>>>>>

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปี ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้นักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ให้นักศึกษาผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารหมายเลข ๑ จำนวนเป้าหมายการคัดเลือกและการบรรจุนักศึกษาทุนที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๒ กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๓ เกณฑ์การพิจารณาภูมิลำเนาของนักศึกษาที่สมควรเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๔ วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน

เอกสารหมายเลข ๕ เงื่อนไขการรับทุนของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เอกสารหมายเลข ๖  กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

เอกสารหมายเลข ๗  เอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          เอกสารหมายเลข ๘  กำหนดปฏิทินการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://muakru.thaijobjob.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559

แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ลงทะเบียนภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560

ประกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready