Menu
RSS
A+ A A-

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

ประกาศ การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

------------------------------------

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาตกค้างได้เลือกเรียนรายวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)เพิ่มเติม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ จำนวน 1 กลุ่มเรียน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่3/2557

Read more...

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education)

มองประเทศไทยในอนาคต วางธรรมาภิบาลและระบบจัดการในมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2558
-----------------------------------
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามท้ายประกาศฉบับนี้ โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

Read more...

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 และ ครั้งที่ 41

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ความหมาย
    ตราสัญญาลักษณ์ มีรูปทรงและลักษณะ คล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิ่งก้านใบ  4 สี คือ     
       สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       สีชมพู    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    โดยมีฐานเป็นเกลียวคลื่นทะเล หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันระหว่าง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
    หมายเลข  ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41

Read more...

กำหนดการเข้าร่วมประชุม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนภัยพิบัติและจิตสาธารณะ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมในภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

---------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันที่ตรงกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติในช่วงเวลา 8.30 - 12.30 น. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและจัดทำประกาศกำหนดการใหม่ ดังนี้

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมข้าราชการและบุคลากร งดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น. ชดเชยตารางเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดตามประกาศแนบนี้

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready