×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอทุน กรอ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับบายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ขยายเวลาแก้ไขเอกสาร กยศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาแก้ไขเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ผู้ที่เคยทำสัญญาในระบบ e-Studentloan กับ
มหาวิทยาลัยแล้ว) (รอบที่ 4)

Read more...

กำหนดการส่งสมุดทุน 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการส่งสมุดปฏิบัติงานของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

Read more...

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

Read more...

รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราภชัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

ประกาศ การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสร้างทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

Read more...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

ประกาศ การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

------------------------------------

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาตกค้างได้เลือกเรียนรายวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)เพิ่มเติม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ จำนวน 1 กลุ่มเรียน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่3/2557

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready