Menu
RSS
A+ A A-

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคปกติ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

--------------------------

ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2562 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนั้น ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และนักศึกษาสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ PBRU Exit Exam System

รายชื่อผู้สมัครและห้องสอบพื้นฐาน
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 สำหรับการสอบวันพุธ

Section A คือเวลา 13.00 - 15.00 น.

 Section B คือเวลา 15.10 - 17.10 น.

 

ดาวน์โหลด

  

 

Read more...

การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online 

---------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาระบบ PBRU Exit Exam System Online เพื่อใช้ในการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 43.7 กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกเว้นภาคนอกเวลา  สอบผ่านวิชาความรู้พื้นฐานอย่างน้อย 3 ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย  นั้น

บัดนี้ ระบบ PBRU Exit Exam System Online ได้เปิดใช้งานแล้ว  นักศึกษาสามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชาได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับระบบลงทะเบียนออนไลน์  

การทดลองสอบในระบบตามประกาศฉบับนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เป็นเพียงการเข้าไปทดลองสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวค้นหาคำตอบ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ก่อนสมัครสอบจริงด้วยระบบออนไลน์ที่เป็นระบบคลังข้อสอบแบบสุ่มจากระบบทดลองสอบนี้ การสมัครสอบเพื่อนำผลไปประกอบการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบรายวิชาพื้นฐานซึ่งจะประกาศเป็นรอบ ๆ ไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศและคู่มือการใช้งาน

 

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ผ่านระบบ Exit Exam System

 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

 

สามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐานได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th/

Read more...

เลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบ ภาคนอกเวลา 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

--------------------------

ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น  ซึ่งในวันดักล่าวตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2561  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้งกำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

-----------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑืการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม  พ.ศ. 2559 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ดังนี้

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

Read more...

ลงทะเบียน 2/2561 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

--------------------

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วิชา/รอบ

24-28 ธันวาคม 2561

ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ห้องร่มฉัตรบารมี (ห้อง 2323)

 

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready