Logo

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครุศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
อาหารและโภชนาการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.