Logo

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.