Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านระบบ Exit Exam System
ดาวน์โหลดประกาศ

การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงิน ค่าสมัครเท่านั้น หากวิชาใดมีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนหมดเขตรับสมัคร  ระบบจะปิดรับสมัครวิชานั้น โดยอัตโนมัติ  ผู้ที่จองวิชาสอบไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้ 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

1. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในอาคารสอบ
3. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่อาคารสอบ หากนักศึกษาคนใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าอาคารสอบและจะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ ทันที
4. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่อาคารสอบและห้องสอบทุกครั้ง
5. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละรายวิชา กรรมการกลางจะดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องสอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนดำเนินการสอบในวิชาถัดไป และยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบจนกว่าการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้น
6. ช่วงระหว่างรอเข้าสอบ ให้นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กำหนดให้คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโดยสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดหากพ้นระยะเวลาการชำระค่ายืนยันสิทธิ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองตามลำดับ

ดาวน์โหลดประกาศ

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ 2 อาคารวิทยาภิรมย์

--------------------------------

 กรณีที่มารับด้วยตนเอง ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรติดรูปอื่นๆ ที่รับรองจากหน่วยงานราชการ
 กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมารับแทนตนเอง ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. ใบมอบฉันทะ (ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล เพื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน) สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2562_Proxy_form.pdf
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องเขียนแบบคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาทสามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2564_Financial_proxies_form.pdf และต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2  ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

 อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายประกาศแนบท้ายหมายเลข 3

 ผู้มีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครที่งานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ก่อนเข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบตามกำหนดการที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready