PBRU. ACADEMIC Contests&Competitions

กิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C

No [id] ชื่อ นามสกุล/(ทีม) สถานะ โรงเรียน
1 [142] นางสาวปริณดา คงวัฒนสิน (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
2 [338] นาย วสุธา สุทธิสา (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
3 [336] นาย ศุภณัฐ ขาวงาม (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
4 [213] นางสาวมนัสวี ประทุมมา (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
5 [214] นางสาวศิวพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
6 [152] นายก่อกิจ ธีราโมกข์ (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
7 [157] นางสาว สุชัญญา จันทร์เสม (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
8 [261] นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน (ทีม 4 ครู/อาจารย์ผู้จัดการทีม) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
9 [448] นายชนณัฏฐ์ ทวีมาก (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
10 [445] นายภัคพล วัชรเสถียรพันธ์ (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
11 [124] นายพงศ์พัทธ์ โพธิ์ปริสุทธิ์ (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
12 [308] นายวิชญ์นพัฒน์ จำปาเรือง (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
13 [304] นายตะวันฉาย ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ทีม 1 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
14 [449] นายธนกฤต วงษ์พฤกษา (ทีม 2 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
15 [450] นายธีรภัทร เนียมหอม (ทีม 2 นักเรียน/นักศึกษา) ()
ผู้ร่วมแข่งขัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
ความหมายของสถานะ แข่งขัน ยกเลิก ลบ

ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการทั้งหมด