หัวข้อข่าว :การแข่งขันแผนธุรกิจ
ข่าว :ผลการแข่งขัน
ผู้รายงาน :อัตภาพ