PBRU. ACADEMIC Contests&Competitions

สถิติผลการแข่งขัน

30

รางวัลชนะเลิศ

28

รองชนะเลิศ อันดับ 1

30

รองชนะเลิศ อันดับ 2

269

รางวัลชมเชย

ทักษะ/กิจกรรม จำนวนผู้แข่งขัน

No fa กิจกรรม ประเภท
(ทีม/บุคคล)
จำนวนผู้แข่งขัน
(คน)
1 การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและอาหาร ทีม 2 คน 10
2 *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* การประกวดการเล่านิทานอาเซียน *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* ทีม 5 คน 1
3 การประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics บุคคล 19
4 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล ทีม 3 คน 17
5 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน บุคคล 29
6 แข่งขันยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ทีม 5 คน 27
7 ทักษะด้านนิติศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทีม 2 คน 50
8 ทักษะทางศิลปะ การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ วิถีวัฒนธรรมอาเซียน บุคคล 6
9 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C ทีม 2 คน 15
10 *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* ทักษะนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร การประกวดหนังสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* ทีม 5 คน 0
11 ทักษะการนำเสนอผ่านโปรแกรม MS-Office power point หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น บุคคล 13
12 การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ทีม 3 คน 68
13 การตอบปัญหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทีม 3 คน 58
14 PBRU MASTER CHEF ประเภทอาหารจานเดียว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “ชะคราม” ทีม 2 คน 15
15 *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* PBRU MASTER CHEF ประเภทอาหารคาว และ หวาน โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “อาหารทะเล และ กล้วยหอมทอง” *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* ทีม 2 คน 2
16 ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น (The Fastest Line Tacking Robot Contest) ทีม 3 คน 26
17 สัมมนาสื่อการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะตลาดนัดสื่อการอ่าน ครู และนักเรียน (งดจัดกิจกรรม) บุคคล 0
18 การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ จังหวัดเพชรบุรี) บุคคล 1
19 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2016 บุคคล 1

กำหนดการ

วันเวลา กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ หมายเหตุ
บัดนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้ง 18 กิจกรรม
- ผ่านเว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest หรือ
- ส่งใบสมัครยังคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน คลิกอ่านรายละเอียด หรือ
- ส่งใบสมัครทางอีเมล์ attapap.man@mail.pbru.ac.th หรือ
- ส่งไปรษณีย์ ถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (สมัครแข่งทักษะวิชาการ)
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ผู้จัดการทีม บุคคลทั่วไป
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ถึง 30 พฤศจิกายน 2561
ยืนยันประเภทการแข่งขัน / ส่งเค้าโครงผลงานสร้างสรรค์(บางกิจกรรม) คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน กิจกรรมมีผู้เข้าแข่งขันครบ 3 ทีม/คนขึ้นไป
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /คณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน/ผู้จัดการทีม/คณะกรรมการ

สรุปจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

ID กิจกรรม รวม (คน)
1 การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและอาหาร 10
2 *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* การประกวดการเล่านิทานอาเซียน *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* 1
3 การประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics 19
4 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 17
5 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน 29
6 แข่งขันยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 27
7 ทักษะด้านนิติศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 50
8 ทักษะทางศิลปะ การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 6
9 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C 15
11 ทักษะการนำเสนอผ่านโปรแกรม MS-Office power point หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น 13
12 การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ 68
13 การตอบปัญหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 58
14 PBRU MASTER CHEF ประเภทอาหารจานเดียว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “ชะคราม” 15
15 *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* PBRU MASTER CHEF ประเภทอาหารคาว และ หวาน โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “อาหารทะเล และ กล้วยหอมทอง” *ยกเลิกการจัดแข่งขันรายการนี้* 2
16 ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น (The Fastest Line Tacking Robot Contest) 26
18 การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ จังหวัดเพชรบุรี) 1
35 ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2016 1
รวมทั้งหมด (คน) 358

ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ

ข่าว

ถาม-ตอบ/ข้อเสนอแนะ

สถานะการแข่งขัน

แข่งขันเสร็จสิ้น

100%

กำลังแข่งขัน

0%

ยังไม่มีการแข่งขัน

0%

ระดับผู้เข้าแข่งขัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 48.26%
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3 ปวส.1-2) 9.35%
อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1-5) 22.61%
ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป 17.83%


Dev. Team

ผู้ใช้/ผู้สนับสนุน อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
คณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
SA & Design นักศึกษาชั้น 5844-35/1 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ดร.อัตภาพ มณีติม
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
Programing/Testing นักศึกษาชั้น 5844-35/1 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ดร.อัตภาพ มณีติม
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
รับลงทะเบียน/เก็บบันทึก/รายงานผลการแข่งขัน นักศึกษาชั้น 5844-35/1 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์