PBRU. ACADEMIC Contests&Competitions

กำหนดการ

วันเวลา กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ หมายเหตุ
บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2561 สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้ง 18 กิจกรรม
- ผ่านเว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th/AcadContest หรือ
- ส่งใบสมัครยังคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน คลิกอ่านรายละเอียด หรือ
- ส่งใบสมัครทางอีเมล์ attapap.man@mail.pbru.ac.th หรือ
- ส่งไปรษณีย์ ถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (สมัครแข่งทักษะวิชาการ)
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ผู้จัดการทีม บุคคลทั่วไป
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ถึง 30 พฤศจิกายน 2561
ยืนยันประเภทการแข่งขัน / ส่งเค้าโครงผลงานสร้างสรรค์(บางกิจกรรม) คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน กิจกรรมมีผู้เข้าแข่งขันครบ 3 ทีม/คนขึ้นไป
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /คณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน/ผู้จัดการทีม/คณะกรรมการ

ทักษะ/กิจกรรม จำนวนผู้แข่งขัน

No fa กิจกรรม ประเภท
(ทีม/บุคคล)
จำนวนผู้แข่งขัน
(คน)
1 การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรและอาหาร ทีม 2 คน 1
2 การประกวดการเล่านิทานอาเซียน ทีม 5 คน 1
3 การประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics บุคคล 0
4 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล ทีม 3 คน 3
5 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน บุคคล 0
6 แข่งขันยุวชนนักพัฒนาสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ทีม 5 คน 0
7 ทักษะด้านนิติศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทีม 3 คน 2
8 ทักษะทางศิลปะ การแข่งขันประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วิถีวัฒนธรรมอาเซียน” บุคคล 2
9 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C ทีม 2 คน 0
10 ทักษะนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร การประกวดหนังสั้น“มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” ทีม 5 คน 0
11 ทักษะการนำเสนอผ่านโปรแกรม MS-Office power point หัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” บุคคล 0
12 การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ทีม 3 คน 0
13 การตอบปัญหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทีม 3 คน 0
14 PBRU MASTER CHEF ประเภทอาหารจานเดียว โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “ชะคราม” ทีม 2 คน 1
15 PBRU MASTER CHEF ประเภทอาหารคาว และ หวาน โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น “อาหารทะเล และ กล้วยหอมทอง” ทีม 2 คน 4
16 ทักษะด้านการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น (The Fastest Line Tacking Robot Contest) ทีม 3 คน 0
17 สัมมนาสื่อการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะตลาดนัดสื่อการอ่าน ครู และนักเรียน บุคคล 0
18 การประกวดบอนไซ (สมาคมบอนไซ จังหวัดเพชรบุรี) บุคคล 0

ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ

สถิติผลการแข่งขัน

0

รางวัลชนะเลิศ

0

รองชนะเลิศ อันดับ 1

0

รองชนะเลิศ อันดับ 2

0

รางวัลชมเชย

ข่าว

ถาม-ตอบ/ข้อเสนอแนะ

สถานะการแข่งขัน

แข่งขันเสร็จสิ้น

+1%

กำลังแข่งขัน

1%

ยังไม่มีการแข่งขัน

98%

ระดับผู้เข้าแข่งขั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 3.70%
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3 ปวส.1-2) 0.00%
อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1-5) 70.37%
ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป 25.93%


โครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการ

การติดต่อ

ทักษะการแข่งขัน

ประเภททักษะ

ผู้เข้าแข่งขัน

กรรมการผู้ตัดสิน

ผลการแข่งขัน

สรุปผลทุกประเภท

ผลรายประเภท

โล่รางวัลชนะเลิศ

เกียรติบัตร

Dev. Team

ผู้ใช้/ผู้สนับสนุน อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
คณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
SA & Design นักศึกษาชั้น 5844-35/1 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ดร.อัตภาพ มณีติม
นักศึกษาชั้น xxxx-xx/x สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
Programing/Testing นักศึกษาชั้น 5844-35/1 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ดร.อัตภาพ มณีติม
นักศึกษาชั้น xxxx-xx/x สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร. พีรศุษย์ บุญมาธรรม
รับลงทะเบียน/เก็บบันทึก/รายงานผลการแข่งขัน นักศึกษาชั้น 5844-35/1 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
นักศึกษาชั้น xxxx-xx/x สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์